Welke milieuvoorschriften gelden voor u? Achterhoek Onderneemt Duurzaam zette de feiten voor u op een rij. Voor een pdf-versie van deze factsheet klikt u hier.

Verbruikscategoriën

Bedrijven hebben te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer en staan in algemene milieuregels, zoals het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning. De mate waarin u het milieu belast, bepaalt met welke milieuvoorschriften u te maken krijgt.

Informatieplicht

Sinds 1 januari 2019 zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ verbruiken verplicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij al hebben genomen. U leest meer over deze nieuwe regeling op de site van rvo. De energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam maakt het u gemakkelijk om aan deze informatieplicht te kunnen voldoen.

Wie is verantwoordelijk?

Het bedrijf, de gebruiker van een bedrijfspand, is volgens de wet het aanspreekpunt voor de milieuvoorschriften. Logisch, want de ondernemer bepaalt de bedrijfsactiviteiten. Als het pand wordt gehuurd, dan moet de huurder in overleg met zijn verhuurder over noodzakelijke maatregelen aan het pand en de financiële consequenties daarvan. Huurder en verhuurder hebben namelijk beide voordeel bij verbeteringen. De huurder profiteert van lagere energiekosten en de verhuurder van een hogere marktwaarde van het pand.

Energielabel verplicht

Bij verkop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en geldt onder andere voor schoolgebouwen, openbare gebouwen, vergadercentra, verzorgingshuizen, kantoorgebouwen, horeca en logies, sportgebouwen, winkels en showrooms van garages. Daarnaast is ieder kantoorgebouw groter dan 100 m³ per 1 januari 2023 verplicht minimaal energielabel C te hebben of een Energie-Index van 1,3 of beter.

Groot bedrijf? Dan heeft u te maken met de Europese Energie-efficiënte richtlijn

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers in dienst of meer dan 50 miljoen omzet zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Verder zijn er voor grote bedrijven specifieke voorwaarden. Zo zijn er meerjarenafspraken over de energie-effiency (MJA en MEE) en er is het Emissie handelssysteem (ETS).

Middelgroot bedrijf? Dan heeft u te maken met erkende energiemaatregelen

De meeste productiebedrijven hebben te maken met artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Voor verschillende bedrijfstakken zijn erkende energiebesparende maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen hebben allemaal een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. De wetgever houdt u aan de verplichting om deze erkende maatregelen te nemen. Voor 1 juli 2019 dient u te rapporten aan het e-Loket van RVO welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. En u mag natuurlijk meer doen. Dat levert u vaak veel economisch rendement op.

Doelmatig beheer en onderhoud

De erkende maatregelen moet u ook doelmatig beheren en onderhouden. Zo wordt er van u verwacht dat u bijhoudt wanneer en hoe het onderhoud is uitgevoerd. Gebouweigenaren en huurders met verwarmings- en airconditioningsinstallaties met een flinke capaciteit zijn verplicht om deze installaties eens in de vijf jaar te laten keuren. Alle informatie vindt u in de ‘handreiking erkende maatregelen‘.

Energie Prestatie Keuring

De Energie Prestatie Keuring (EPC) is een hulpmiddel dat u inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen die u moet nemen. Zo kunt u snel en eenvoudig zien of u voldoet aan de wetgeving. De EPK kunt u ook gebruiken om het bevoegd gezag te laten zien dat u aan de wetgeving voldoet.

DO&E-scan en MKB Energiecheck Achterhoek

De Duurzaam Ondernemen en Energiescan en de MKB Energiecheck Achterhoek geven u inzicht in de energiemaatregelen die voor uw bedrijf relevant zijn. Daarbij vindt ook een toetsing plaats op erkende maatregelen die gelden voor uw sector. Deze toetsing voldoet aan de EPK-voorwaarden. Dus maakt u gebruik van een van deze scans, dan weet u of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen of wat u daarvoor nog moet doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de site van RVO.

[contact]  [scan]