Kantoorgebruikers moeten opletten. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken. De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties, dan geldt deze label-C verplichting alleen als het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat. We leggen uit hoe dat in elkaar zit.

 

Waar komt de labelplicht vandaan?

Kantoorgebouwen moeten minimaal label-C hebben om als kantoor te mogen gebruiken. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Kantooreigenaren moeten dat uiterlijk per 1 januari 2023 geregeld hebben. Het is te verwachten dat de eisen komende jaren verder aangescherpt zullen worden. Uiteindelijk zullen kantoorpanden aardgasvrij moeten worden. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Als er in het kantoorgebouw nog maatregelen nodig zijn omdat het nog niet voldoet, dan is het verstandig om alvast rekening te houden met toekomstige, scherpere eisen. Hetzelfde geldt bij grote ingrepen in het pand. Bijvoorbeeld bij onderhoud of verbouwingen. Dan is het efficiënt om te combineren.

 

Het is niet uitgesloten dat u als kantooreigenaar zowel valt onder de labelplicht, als onder de energiebesparingsverplichting. Dat is van toepassing als het elektriciteitsverbruik hoger is dan 50.000 kWh per jaar. In dat geval is het verstandig om maatregelen in een keer te treffen. Voor meer informatie, zie onze website.

 

Wat gebeurt er als ik de labelplicht negeer?

Zoals gezegd is de labelplicht niet vrijblijvend, maar een wettelijke verplichting. Gemeenten zullen erop toezien dat kantooreigenaren hieraan voldoen. De Omgevingsdienst Achterhoek zal deze controles in opdracht van de gemeenten uitvoeren. Het is niet verstandig om af te wachten totdat de toezichthouders op de stoep staan. Dan moet de kantooreigenaar op stel en sprong maatregelen treffen om te voorkomen dat er sancties volgen. Met het huidige tekort aan vaklieden en monteurs kan dat een probleem opleveren en kost u dat de hoofdprijs. Daarom het advies: houd als ondernemer de regie en ga direct aan de slag als de labelplicht op uw kantoorgebouw van toepassing is.

 

Wanneer is de labelplicht van toepassing?

De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van de kantoorfuncties en bijbehorende nevenfuncties van meer dan 100 m2. Er zijn uitzondingen, bijvoorbeeld voor monumenten of kantoorgebouwen die op de nominatie staan om binnen 2 jaar gesloopt te worden. Of als de maatregelen niet binnen 10 jaar worden terugverdiend. Op de website van RVO staat

Schema Label C Blog van Jan
een eenvoudig stroomschema dat u helpt om te bepalen of de labelplicht op uw kantoor van toepassing is. Loop dat even door en u weet wat u te doen staat.

Veel kantoorgebouwen bestaan uit meerdere gebouwfuncties of meerdere kantoren. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties zoals een productiehal of magazijn, dan geldt deze label C verplichting alleen indien het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat. Bestaat het kantoorpand uit meerdere kantoren (bijvoorbeeld meerdere huurders), dan geldt de verplichting voor het geheel.

 

Er zijn veel variaties mogelijk. De site van RVO bevat enkele verhelderende voorbeelden uit de praktijk. Bekijk deze om te zien welk voorbeeld op uw situatie lijkt.

 

Wie moet ervoor zorgen?

Wettelijk gezien moet de kantooreigenaar ervoor zorgen dat het pand aan de wettelijke eisen voldoet. Bent u huurder, dan is het raadzaam om hierover met uw verhuurder contact op te nemen, om te voorkomen dat u last krijgt met het vervallen van de gebruiksvergunning.

 

Wat doe ik als de labelverplichting van toepassing is?

De eerste vraag die u zichzelf stelt is: ‘heb ik een officieel document waaruit blijkt wat het energielabel is voor mijn pand en is dit minder dan 10 jaar oud?’. Het label moet vastgesteld zijn door een gecertificeerde energieadviseur. U kunt controleren hoe het zit met uw energielabel via de website ep-online.nl. Indien het energielabel voor uw kantoorgebouw niet bekend is, neem dan een gecertificeerde energieadviseur in de arm en vraag om een maatwerkadvies op te stellen. Met een maatwerkadvies weet u wat het energielabel is en wat u eventueel moet doen om ten minste label-C te halen.

 

De tweede vraag is: ‘Wat is het energielabel voor mijn kantoorpand?’. Is dat label-C of beter, dan hebt u het goed voor elkaar en is wettelijk gezien geen verdere actie nodig. Is het label-D of slechter, dan moet u nagaan wat er nodig is om uw kantoorpand te verbeteren naar ten minste label-C. In dat geval is het raadzaam om na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn voor het uitvoeren van de maatregelen. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, dan moet het label opnieuw worden bepaald door de gecertificeerde adviseur.

 

Meer weten?

Op de website van RVO is veel informatie te vinden wat u in welke situatie moet doen. De links die in dit blog zijn opgenomen verwijzen naar websites voor meer informatie. De praktijk is soms best lastig. Zie daarom de voorbeelden in dit blog voor meer toelichting van praktijksituaties. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Over Jan Straatman

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen.