Bedrijvenpark Verheulsweide
Gemeente Doetinchem

 

Bedrijvenpark Verheulsweide is per 2009 georganiseerd via de stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Verheulsweide (SPBV), die de belangen van ondernemers op het bedrijvenpark behartigt. De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan het behouden van en/of verbeteren van het bedrijvenpark in Doetinchem en een meerwaarde te creëren voor de leef- en werkomgeving.

Lopende activiteiten & projecten:

Beheer openbaar groen – structureel verwijderen zwerfvuil – gladheidbestrijding – collectieve beveiliging – preventie app – 5 openbare AED’s – bewegwijzering – deelnemer werkgroep Veilige Bedrijvenparken Doetinchem en commissie Parkmanagement IG&D Bedrijvig Doetinchem.

1e Verkenning Netcongestie
Eind 2023 is in opdracht van de gemeente Doetinchem, DOA en Parkmanagement Verheulsweide een eerste verkenning netcongestie uitgevoerd door PM Energie Regie.

Project Verheulsweide, werklandschap van de Toekomst

Eind 2023 heeft parkmanagement Verheulsweide een provinciale subsidie ontvangen. Het plan van aanpak is opgesteld in samenwerking met Buha, het Zone.college, de gemeente Doetinchem en ondernemers op het bedrijvenpark. De benodigde cofinanciering is vanuit het ondernemersfonds ingebracht.
Het project bestaat uit een aantal deelprojecten, waaronder de realisatie van bonte bermen (vergroten bio-diversiteit), het aanbrengen van klimaatadaptieve beplanting plus het realiseren van3 tiny forests.

Uitvoering vindt plaats in 2024 t/m 2026 en wordt gecoördineerd vanuit een werkgroep met vertegen-woordigers van ondernemers, onderwijs en overheid. Ondernemers op het bedrijvenpark wordt gevraagd kortdurend in een van de deelprojecten te participeren.

Project Energie & Laadinfra

Partners: Gemeente DoetinchemParkmanagement WijnbergenParkmanagement Verheulsweide -Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek – Provincie Gelderland

Samen met het naastgelegen bedrijvenpark Wijnbergen neemt parkmanagement Verheulsweide deel aan het project Energie & Laadinfra van NAL Oost. NAL-regio Oost Nederland is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Hoofddoel van het provinciale project is het tijdig voldoende en passende laadinfrastructuur voor (logistieke) voertuigen op de beide bedrijvenparken. Tijdens de startbijeenkomst op 14 maart 2024 is met de aanwezige ondernemers gesproken over kansen en ideeën zoals samen investeren in laadpalen of een (solar) laadplein maar ook over het beschikbaar stellen van al aanwezige laadpalen aan collega ondernemers. De komende periode worden vervolggesprekken gevoerd door Transitiemakers, die namens NAL Oost projectleider is.